தாசின் அரக்கட்ளை சார்பில் கட்டப்பட்டு வரும் பள்ளிக் கட்டிடத்தின் தற்போதைய நிலை

06/08/2010 23:16

தாசின் அரக்கட்டளை சார்பில் கட்டப்பட்டு வரும் அரபி ஒலியுல்லா தொடக்கப்பள்ளியின் கட்டிட வேலைகள் மிக வேகமாக நடந்து வருகிறது அதன் புகைப்படங்கள் கீழே