தேர்போகி - பனைக்குளம் சாலை வேலைகள் முடிவடைந்தன

09/09/2011 21:29

குலசேகரக்கால் முதல் பொன்குளம் வரையிலான சாலை சீரமைப்புப்பணி முழுமையாக நிறைவடைந்து விட்டது.