பள்ளி கட்டிட வேலைகளின் தற்போதைய நிலை புகைப்படம்

10/12/2010 15:17

நமதூரில் நடைபெற்று வரும் பள்ளி கட்டிட வேலைகளின் தற்போதைய நிலை