பள்ளிவாசல் வேலை

25/11/2009 16:58

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்..

பள்ளிவாசல் கழிவரை வேலை... கான்கிரீட் போடப்பட்டுள்ளது.