மையவாடிக்குள் சிமென்ட் சலை

22/11/2009 16:01

22-11-2009

நமதூர் ஊராட்சி மன்றத்திலிருந்து நமதூர் மையவாடிக்குள் சிமென்ட் சலை போடப்பட்டுள்ளது.