‌அரு‌ந்த‌தி ரா‌ய், சைய‌த் ஷா ‌கிலா‌னி ‌‌மீது தேச ‌விரோத வழ‌க்கு‌ப் ப‌திவு

01/12/2010 21:36

பிரபஎழு‌த்தாள‌ரஅரு‌ந்த‌தி ரா‌ய், ஹு‌ரிய‌தமாநா‌ட்டஇய‌க்க‌ததலைவ‌ரசைய‌தஅ‌லி ா ‌கிலா‌னி ஆ‌கியோ‌ர் ‌‌மீததேச ‌விரோவழ‌க்கு‌பப‌திவசெ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

சு‌சி‌லப‌ண்டி‌டஎ‌ன்பவ‌ரதா‌க்க‌லசெ‌ய்மனதொட‌ர்பாடெ‌ல்‌லி ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம் ‌பிற‌ப்‌பி‌த்உ‌த்தர‌வி‌னமூல‌மஇ‌ந்நடவடி‌க்கையகாவ‌ல்துறமே‌ற்கொ‌ண்டு‌ள்ளது.

கட‌ந்மாத‌ம் 21ஆ‌மதே‌தி டெ‌ல்‌லி‌யி‌லநடைபெ‌ற்பேர‌ணி‌யி‌லப‌ங்கே‌ற்றபே‌சிஅரு‌ந்த‌தி ரா‌ய், கா‌‌ஷ்‌மீ‌ரமா‌நில‌த்தசொ‌ந்த‌மகொ‌ண்டாஇ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கஉ‌ரிமஇ‌ல்லஎ‌ன்றகூ‌றி‌யிரு‌ந்தா‌ர்.

அவருட‌னபே‌சிஹு‌ரிய‌தமாநா‌ட்டதலைவ‌ர் ‌கிலா‌னியு‌மஇதகரு‌த்‌தவ‌லியுறு‌த்‌தி இரு‌ந்தா‌ர்.

இ‌ந்கரு‌த்தவ‌‌ன்மையாக‌ண்டி‌த்ா.ஜ.க. உ‌ள்‌ளி‌ட்எ‌தி‌ர்‌க்க‌ட்‌சிக‌ளஇருவ‌ர் ‌மீது‌மச‌ட்ட ‌ரீ‌தியாநடவடி‌க்கதேவவ‌லியுறு‌த்‌தி தொட‌ரபோரா‌ட்ட‌ங்களநட‌த்‌தி வ‌ந்தன‌ர்.

இருவ‌ர் ‌மீது‌மச‌ட்ட ‌ரீ‌தியாநடவடி‌‌க்கஅவ‌சியம‌‌ற்றதஎ‌ம‌த்‌திஉ‌ள்துறஅமை‌ச்ச‌ர் ப.‌சித‌ம்பர‌மகரு‌த்ததெ‌ரி‌வி‌த்‌திரு‌ந்தா‌ர்.

சு‌சி‌லப‌ண்டி‌‌‌டமனு ‌மீதகரு‌த்ததெ‌ரி‌வி‌த்‌திரு‌ந்டெ‌ல்‌லி ‌நீ‌திம‌ன்ற‌ம், ‌‌பி‌ரி‌வினைவா‌தி எழு‌ச்‌சிகளு‌க்ககலவர‌மஏ‌ற்படு‌த்துவது ஒரு அளவுகோ‌ல் அ‌ல்ல எ‌ன்றகூ‌றி இருவ‌ர் ‌மீது‌ம் நடவடி‌க்கை எடு‌க்க ஆணை ‌பிற‌ப்‌பி‌த்திரு‌ந்தது.

அதனை‌ததொட‌ர்‌‌ந்தஅரு‌ந்த‌தி ரா‌ய், ‌கிலா‌னி ‌மீதநா‌ட்டி‌னஒ‌‌ற்றுமை‌க்கப‌ங்க‌ம் ‌விளை‌வி‌த்தது, பொதஅமை‌தி‌க்கஎ‌திராநடவடி‌க்கை‌யி‌லஈடுப‌ட்டதஉ‌ள்‌ளி‌ட்ட ‌பி‌ரிவுக‌ளி‌ன் ‌கீ‌‌ழடெ‌ல்‌லி காவ‌ல்துறவழ‌க்கு‌பப‌திவசெ‌ய்து‌ள்ளது.

இ‌ந்வழ‌க்‌கி‌லகுறை‌ந்ததஒரஆ‌ண்டி‌‌ற்கு ‌பிணை‌யி‌லவெ‌ளிவமுடியாத ‌‌பி‌ரிவுக‌ளி‌ன் ‌கீ‌ழவழ‌க்கு‌ப்ப‌திவசெ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டிரு‌‌ப்பதா‌லஇருவரையு‌மகாவ‌ல்துறை‌யின‌‌ரஎ‌ந்நேர‌த்த‌ிலு‌மகைதசெ‌ய்ய‌‌ககூடு‌மதெ‌ரி‌கிறது.

webdunia.com